Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUS.PL

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.pus.pl.
 2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pus.pl jest Marcin Łabuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Łabuś Wydawnictwo Epideixis, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, NIP: 551-136-19-54, REGON: 120267316, tel. (48 12) 268 20 01 , fax (48 12) 268 17 35, adres e-mail: pus@pus.pl

 § 2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2;
 2. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.pus.pl;
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, który zawarł umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Formularzu – należy przez to rozmieć funkcjonalność Sklepu internetowego pozwalającą na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej i podanie odpowiednich danych, po dodaniu Produktu do elektronicznego koszyka;
 6. Formularzu Rejestracji – należy przez to rozmieć funkcjonalność Sklepu internetowego pozwalającą na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej i podanie odpowiednich danych, w celu założenia Konta;
 7. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 8. Produkcie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą oferowaną przez Sprzedawcę do zakupu w Sklepie internetowym;
 9. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, po wypełnieniu Formularza, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 10. Koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu internetowego, umożliwiającą Klientowi po zalogowaniu się w Sklepie internetowym za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy zawierających dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
 11. Newsletterze – należy przez to rozumieć informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Sklepie internetowym.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klientów bezpłatne usługi drogą elektroniczną. Usługi te polegają na:

 1. umożliwieniu Klientowi założenie Konta oraz umożliwieniu dostępu do tego Konta (Usługa Konta);
 2. umożliwieniu Klientom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz umożliwieniu skorzystania z Formularza w celu podania danych i złożenia Zamówienia;
 3. przesyłaniu Newslettera.

2. Założenie Konta wymaga:

 1. wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie internetowym przez podanie wymaganych w nim danych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail Klienta oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowania się na Konto;
 2. zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
 3. kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”.

Potwierdzenie założenia Konta Klient otrzymuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji.

3. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Sklepie internetowym. Logowanie następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie internetowym przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.

4. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pus@pus.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Epideixis, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

5. Korzystanie z Formularza może nastąpić po dodaniu przez Klient Produktu lub Produktów do elektronicznego koszyka przez kliknięcie przycisku „Do koszyka”, a następnie przez kliknięcie przycisku „Zobacz koszyk”. Po przejściu do Formularza, Klient może zalogować się, jeżeli posiada Konto. Posiadanie Konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Po przejściu do Formularza Klient może go wypełnić i złożyć Zamówienie.
6. Złożenie Zamówienia wymaga:

 1.  wypełnienia aktywnych pól Formularza i podania takich danych jak: nazwa firmy (albo imię i nazwisko osoby fizycznej), NIP, adres e-mail, adres, telefon;
 2. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych opcji;
 3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji;
 4. zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem;
 5. kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Usługa związana z Formularzem jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
8. Newsletter może być przesyłany Klientom, którzy zakładając Konto wyrazili na to zgodę przez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Rejestracji. Klient, który wyraził zgodę, zostaje zapisany do Newslettera z chwilą założenia konta. Newsletter przesyłany jest na adres e-mail Klienta podany przez niego przy rejestracji.
9. Usługa przesyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pus@pus.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Epideixis, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków.

10. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

11. Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pus@pus.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Epideixis, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków.
13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
14. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

§ 4
Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

1. Po wypełnieniu aktywnych pól Formularza, dokonaniu wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, a także po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu i Polityki Prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (stosownie do postanowień § 3 ust. 6 Regulaminu), Klient może kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia lub podany w trakcie rejestracji Konta. Powyższa wiadomość e-mail zawiera w szczególności oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, a także treść niniejszego regulaminu, informacje o możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz wzór formularza reklamacyjnego.

3. Umowa związana z Zamówieniem, której przedmiotem jest dostarczenie Produktu obowiązuje do czasu jej wykonania.

4. Udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży jest dokonywane poprzez:

 1. udostępnienie niniejszego regulaminu w Sklepie internetowym;
 2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;
 3. utrwalenie i zabezpieczenie w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§ 5
Cena

1. Cena zamawianego Produktu jest widoczna w Sklepie internetowym przy danym Produkcie. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Cena ta nie zawiera natomiast kosztów dostawy Produktu.

2. Dane dotyczące łącznej Ceny wraz należnymi podatkami, a także koszty dostawy zamawianego Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia – Klient jest informowany w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia.

§ 6
Sposoby i terminy płatności

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie wyboru następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

 1. płatność przelewem bankowym przed wysłaniem zamówionego Produktu (przedpłata) na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:
  75 1140 2004 0000 3202 5328 8613;
 2. płatność przelewem bankowym po wysłaniu i odebraniu zamówionego Produktu na podstawie faktury dołączonej do Produktu (ten sposób płatności jest dostępny dla szkół i przedszkoli);
 3. płatność gotówką za pobraniem w chwili odbioru przesyłki na terenie Polski lub w chwili odbioru osobistego Produktu przez Klienta;

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie wskazanym na fakturze.
4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w momencie odbioru przesyłki lub odbioru Produktu.

§ 7
Dostawa, koszty, sposoby i terminy oraz odbiór Produktu

1.  Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów dostawy:

 1. przesyłka kurierska „InPost”
 2. przesyłka „Paczkomat”
 3. odbiór osobisty zamówionego Produktu pod adresem Sprzedawcy: ul. Leona Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków.

2. Dostarczenie Klientowi zamówionego Produktu jest odpłatne. Koszty dostawy zamawianego Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są podawane Klientowi w Sklepie internetowym w zakładce „Dostawa i koszty dostawy”, a także w trakcie składania Zamówienia.
3. Dostawa Produktu/Produktów o wartości powyżej 100 zł jest bezpłatna.
4. Odbiór osobisty przez Klienta zamówionego Produktu jest bezpłatny.
5. Koszty dostawy Produktów do miejsc znajdujących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie.
6. Termin dostawy Produktu wynosi od 2 do 7 dni roboczych i zależy od dostępności wybranego Produktu w magazynie. Początek biegu terminu dostawy liczony jest w następujący sposób:

 1. w przypadku gdy Klient dokonał wyboru sposobu płatności w formie przelewu bankowego – od dnia uznania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2.  w przypadku gdy Klient dokonał wyboru sposobu zapłaty w formie gotówkowej za pobraniem w chwili odbioru przesyłki – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego zamówionego Produktu Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 2 do 7 dni roboczych, a początek biegu tego terminu jest liczony w następujący sposób:

 1. w przypadku gdy Klient dokonał wyboru sposobu płatności w formie przelewu bankowego – od dnia uznania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2.  w przypadku gdy Klient dokonał wyboru sposobu zapłaty w formie gotówkowej za pobraniem w chwili odbioru osobistego Produktu przez Klienta – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. O gotowości do odbioru osobistego zamówionego Produktu Sprzedawca dodatkowo poinformuje Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Zamówieniu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Produktu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania powyższej wiadomości e-mailowej od Sprzedawcy.

§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
2. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w przypadku gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację w formie:

 1. pisemnej na adres: ul. Leona Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków;
 2. droga elektroniczną na adres e-mail: pus@pus.pl.

4. Reklamacja może być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
5. Sprzedawca zaleca Klientowi wskazanie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Powyższe wskazania są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
6. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Leona Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany do udostępnienia Produkt Sprzedawcy, w miejscu w którym Produkt ten się znajduje.
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 9
Polubowne rozwiązywanie sporów

1.  Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§ 10
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Wydawnictwo Epideixis ul. Leona Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków lub na adres poczty elektronicznej pus@pus.pl.
3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11
Promocje

1. Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, zwanych dalej „Promocjami” ich odwoływania oraz dokonywania zamian Cen Produktów, z tym zastrzeżeniem, ze zmiany Cen Produktów obowiązują od chwili umieszczenia ich w Sklepie internetowym i nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone przed ich umieszczeniem.
2. Promocje dzielą się na:

 1. promocje produktowe – obniżające Cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie internetowej przy opisie Produktu;
 2. promocje wartościowe – obniżające cenę koszyka zawierającego Produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków Promocji umieszczonych w Sklepie internetowym;
 3. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch Produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje określony rabat na wszystkie Produkty wchodzące w skład zestawu.

3. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia. Kody rabatowe posiadają określony w nich okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z rabatu. Dany kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w Sklepie internetowym, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
5. W przypadku zakupu zestawu promocyjnego Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wyłącznie co do całego zestawu promocyjnego.

§ 12
Dane osobowe Klientów

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych.
2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich uzupełnienia, uaktualniania i sprostowania.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym w Sklepie internetowym i stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów i innych osób bezpłatnie w Sklepie internetowym  pod adresem http://www.pus.pl/regulamin/. Regulamin może być w każdym czasie przeglądany i drukowany.
2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana sposobów dostawy Produktów, zmiana sposobów płatności, zmiana danych podawanych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie internetowym.
3. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. W związku z tym, że usługa związana z Kontem ma charakter ciągły, zmiany Regulaminu dotyczące tej usługi wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy dotyczącej Usługi Konta w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pus@pus.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Epideixis, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej Usługi Konta, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawa o prawach konsumenta.
Załączniki:

Polityka Prywatności link do pliku pdf.
Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość link do pliku pdf.
Wzór formularza reklamacyjnego link do pliku pdf.

X