Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PUS.PL
(załącznik do Regulaminu)

&1

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych osób, korzystających z Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.pus.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego i jest jego integralną częścią.
 3. Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie Sklepu internetowego.
 4. W ramach działalności Sklepu internetowego zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane użytkowników korzystających ze strony Sklepu internetowego (dalej: „Użytkownicy”). Dane te są pozyskiwane w następujący sposób
 1. przez dobrowolne podawanie informacji przez Użytkowników w Formularzu Rejestracji i Formularzu;
 2. przez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.
 1. W ramach działalności Sklepu internetowego zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Sklepu internetowego, rodzaju oprogramowania z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem internetowym.
 • &2
  Dane osobowe użytkowników
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach działalności Sklepu internetowego jest Marcin Łabuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Łabuś Wydawnictwo Epideixis, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, NIP: 551-136-19-54, REGON: 120267316, tel. (48 12) 268 20 01 , fax (48 12) 268 17 35, adres e-mail: pus@pus.pl (zwany dalej: „Administratorem”).
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez niego o Użytkownikach są zbierane dla celów oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie oraz, że są przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych .
 3. W ramach działalności Sklepu internetowego przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Formularzu/Formularzu Rejestracji oraz adres IP. Użytkownicy podają w Formularzu/Formularzu Rejestracji następujące dane: imię i nazwisko osoby fizycznej, NIP, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celach:
 5. a) realizacja umowy lub zamówienia (art.6 ust. 1 p.b RODO)

– w przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Użytkownikiem a Wydawnictwem, dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia oraz kontaktu z tym związanego

– w przypadku formularzy elektronicznych służących do zamówienia/pobrania pliku (np. katalog, e-book) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktu z tym związanego

Dane będą przetwarzane przez okres wykonania zobowiązań wynikających z umowy lub zamówienia oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

 1. b) realizacja usługi „newsletter” (art. 6 ust. 1 pkt.a RODO)

– w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od Wydawnictwa Epideixis, adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany do przesyłania informacji o aktualnej ofercie wydawniczej.

– w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od Wydawnictwa Epideixis, adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany do przesyłania informacji o promocjach organizowanych przez Wydawnictwo Epideixis

Dane będą przetwarzane do momentu rezygnacji z newslettera poprzez cofnięcie zgody, poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych &2 p.1. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.

 1. c) odpowiedź na zapytanie (art. 6 ust. 1 pkt. A RODO)

– w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) Użytkownik wyraża zgodę na kontakt związany z realizacją prośby lub zapytania Użytkownika.

Dane będą przetwarzane do momentu rezygnacji z odpowiedzi na zapytanie, poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych &2 p.1. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.

 1. d) organizowanie i promowanie eventu (art. 6 ust. 1 pkt. F RODO)

– w przypadku zgłoszenia udziału w warsztatach, konferencji, szkoleniu, konkursie lub w innym wydarzeniu organizowanym przez Wydawnictwo Epideixis podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, współorganizatorom, oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o uczestnikach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych.

Przetwarzanie danych Użytkownika będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja poprzez organizację eventów.

Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych zgodnie z Uprawnieniami &2 p.8

 1. Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie Usługi Konta).
 2. Organizator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

– dostępu do danych osobowych,

– uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,

– ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,

– przeniesieniu danych osobowych

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda

– sprzeciwu, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

W celu uzyskania informacji o wyrażonych zgodach i dostępu do danych jakimi dysponuje Administrator danych osobowych, prosimy o kontakt – &2 p.1

Zwracamy uwagę na to, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wskazanych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub realizacja zamówienia;
 • administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku  lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu Użytkownika na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 1. Dane osobowe (kontaktowe) przechowywane są na serwerze Wydawnictwa Epideixis, jednak są dostępne zdalnie dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Dane mogą być udostępniane providerom (np. home.pl, Ceti), usługodawcom,  z którymi Wydawnictwo Epideixis podpisało umowę o współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla Użytkowników, kontaktów handlowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności.

W przypadku zgłoszenia udziału w evencie (konferencji, warsztatach, konkursie) – dane Użytkownika mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, współorganizatorom oraz innym osobom lub podmiotom organizującym event.

Żadne dane osobowe nie są przekazywane nie są przekazywane do państw trzecich.

Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert promocyjnych zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika, jednakże nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • &3
  Pliki cookies
 1. W ramach działalności Sklepu internetowego są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies mogą być:
 1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Sklepu internetowego przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
 2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego;
 2. zapamiętania Produktów dodanych do elektronicznego koszyka;
 3. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego;
 4. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
 5. zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Sklepu internetowego.
 1. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 2. W ramach działalności Sklepu internetowego mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem.
 3. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.
 4. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

9.Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 1. przeglądarka Firefox;
 2. przeglądarka Chrome;
 3. przeglądarka Internet Explorer;
 4. przeglądarka Microsoft Edge;
 5. przeglądarka Opera;
 6. przeglądarka Safari.

 

X