Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PUS.PL
(załącznik do Regulaminu)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych osób, korzystających z Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.pus.pl.

2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego i jest jego integralną częścią.

3. Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie Sklepu internetowego.

4. W ramach działalności Sklepu internetowego zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane użytkowników korzystających ze strony Sklepu internetowego (dalej: „Użytkownicy”). Dane te są pozyskiwane w następujący sposób

 1. przez dobrowolne podawanie informacji przez Użytkowników w Formularzu Rejestracji i Formularzu;
 2. przez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.

5. W ramach działalności Sklepu internetowego zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Sklepu internetowego, rodzaju oprogramowania z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem internetowym.

§ 2
Dane osobowe użytkowników

1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach działalności Sklepu internetowego jest Marcin Łabuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Łabuś Wydawnictwo Epideixis, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków, NIP: 551-136-19-54, REGON: 120267316, tel. (48 12) 268 20 01 , fax (48 12) 268 17 35, adres e-mail: pus@pus.pl (zwany dalej: „Administratorem”).

2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez niego o Użytkownikach są zbierane dla celów oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie oraz, że są przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W ramach działalności Sklepu internetowego przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Formularzu/Formularzu Rejestracji oraz adres IP. Użytkownicy podają w Formularzu/Formularzu Rejestracji następujące dane: imię i nazwisko osoby fizycznej, NIP, adres e-mail, adres, telefon.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie Usługi Konta) oraz w celu prowadzenia przez Sprzedawcę marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

5. Podanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie Usługi Konta).

6. Organizator zapewnia ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

7. Administrator danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy określone w Regulaminie i Polityce Prywatności.

9. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
Pliki cookies

1. W ramach działalności Sklepu internetowego są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies mogą być:

 1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Sklepu internetowego przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
 2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:

 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego;
 2. zapamiętania Produktów dodanych do elektronicznego koszyka;
 3. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego;
 4. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
 5. zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Sklepu internetowego.

4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

5. W ramach działalności Sklepu internetowego mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.

7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.

8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

9.Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

 1. przeglądarka Firefox;
 2. przeglądarka Chrome;
 3. przeglądarka Internet Explorer;
 4. przeglądarka Microsoft Edge;
 5. przeglądarka Opera;
 6. przeglądarka Safari.